เกี่ยวกับเรา

แวววากย์วาที เป็นโครงการสอนวิธีการโต้วาทีภาษาอังกฤษ โดยพี่ๆ ที่เชี่ยวชาญการโต้วาที และได้ผ่านประสบการณ์แข่งขันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เราเชื่อว่าเว็บไซต์นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการโต้วาทีให้แก่ทุกๆ คนในประเทศไทย และสอนการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากย์ (Critical Thinking)

เว็บไซต์แวววากย์วาที ประกอบด้วย

  • คลังความรู้สำหรับนักโต้วาที - Debater Knowledge Base เป็นชุดบทความสอนพื้นฐานการโต้วาทีภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มโต้วาที ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้การโต้วาที หรือผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการโต้วาที
  • วิเคราะห์ญัตติ - Motion Analysis เป็นบทความที่เขียนขึ้นทุกๆ สัปดาห์ หรือหลังจากการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อให้ผู้อ่านเรียนรู้ถึงการตีความญัตติ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และหลักการ (Principles) ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเห็นวิธีการเตรียมเคสในญัตติแต่ละประเภท
  • บทความเบ็ดเตล็ด - Miscellaneous Articles เป็นบทความที่จัดทำขึ้นตามวาระต่างๆ เพื่อตอบคำถามที่นักโต้วาทีมักพบ หรือเพื่ออธบายและวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองที่อาจนำไปประยุกต์ใช้ในการโต้วาทีได้

โครงการในอนาคต

  • คลังข้อมูลหลักการเพื่อการโต้วาที - Principle Database เป็นคลังสะสมหลักการ (Principles) ที่ควรรู้เพื่อใช้เตรียมเคสโต้วาทีในสาขาๆ ต่าง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ
    กฏหมาย
  • คลังความรู้สำหรับผู้ตัดสิน - Adjudicator Knowledge Base เป็นชุดบทความสอนการตัดสินการโต้วาที และการให้คำอธิบายการตัดสิน (Oral Adjudication) ที่ดี เพื่อเพิ่มคุณภาพการตัดสินในการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษในประเทศไทย
  • แวววากย์วาที ฉบับภาษาอังกฤษ - Vaewvakyvadi English Edition ในอนาคต เนื้อหาแวววากย์วาทีทั้งหมดจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อขยายขอบเขต เปิดโอกาสให้ผู้คนทั้งโลกได้เรียนรู้ถึงพลังแห่งวาทะ