การโต้วาทีสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่เป็นที่นิยมในการแข่งขันระดับประเทศในประเทศไทย ได้แก่ รูปแบบรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Format) ที่พบได้ในการแข่งขัน EU in TH และ THSDC และ รูปแบบโรงเรียนสากล (World’s School Format) ที่พบได้ในการแข่งขัน TWSDC

การจัดห้องในรูปแบบรัฐสภาเอเชีย

รูปประกอบ การจัดห้องในรูปแบบรัฐสภาเอเชีย
โดยทั่วไปรูปแบบโครงสร้างการโต้สาระวาทีแบบรัฐสภาเอเชียจะประกอบไปด้วย ๒ ฝั่ง ได้แก่ ฝ่ายเสนอหรือฝ่ายรัฐบาล และ ฝ่ายค้าน มีผู้โต้วาทีฝ่ายละ ๓ คน และ มีกรรมการเป็นจำนวนคี่อย่างน้อย ๑ คน

ลำดับการพูด

รูปประกอบ ลำดับการพูด

ผู้พูดในฝ่ายรัฐบาลจะประกอบไปด้วย

  1. นายกรัฐมนตรี (ผู้พูดลำดับที่ 1 ของฝ่ายรัฐบาล) - Prime Minister
  2. รองนายกรัฐมนตรี (ผู้พูดลำดับที่ 2 ของฝ่ายรัฐบาล) - Deputy Prime Minister
  3. วิปรัฐบาล (ผู้พูดลำดับที่ 3 ของฝ่ายรัฐบาล) - Goverment Whip
  4. ผู้กล่าวสรุปฝ่ายรัฐบาล (กล่าวโดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี) - Goverment Reply

ผู้พูดในฝ่ายค้านจะประกอบไปด้วย

  1. ผู้นำฝ่ายค้าน (ผู้พูดลำดับที่ 1 ของฝ่ายค้าน) - Leader of Opposition
  2. รองผู้นำฝ่ายค้าน (ผู้พูดลำดับที่ 2 ของฝ่ายค้าน) - Deputy Leader of Opposition
  3. วิปฝ่ายค้าน (ผู้พูดลำดับที่ 3 ของฝ่ายค้าน) - Opposition Whip
  4. ผู้กล่าวสรุปฝ่ายค้าน (กล่าวโดยผู้นำฝ่ายค้านหรือรองผู้นำฝ่่ายค้าน) - Opposition Reply

ลำดับการพูดจะเริ่มต้นจากผู้พูดลำดับที่ 1 ของฝ่ายเสนอ ตามด้วยผู้พูดลำดับที่ 1 ของฝ่ายค้าน เช่นนี้ไปจนถึงผู้พูดลำดับที่ 3 ของฝ่ายค้าน แล้วจะตามด้วยผู้กล่าวสรุปของฝ่ายค้านก่อน และปิดด้วยผู้กล่าวสรุปของฝ่ายเสนอ