ในบทนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ...

  • ชนิดของญัตติ (Types of Motions) ญัตติแต่ละญัตติมีสิ่งที่เน้นต่างกัน บทความนี้จะอธิบายญัตติแต่ละชนิด และวิธีการเตรียมญัตติแต่ละแบบ
  • คำจำกัดความ (Definitions) ในการโต้วาทีทุกรอบ ฝ่ายเสนอจะต้องให้คำจำกัดความคำบางคำในญัตติเพื่อความชัดเจน บทความนี้จะแสดงให้เห็นว่าคำจำกัดความที่ดีเป็นอย่างไร ที่ไม่ดีเป็นอย่างไร และควรทำอย่างไรหากคำจำกัดความไม่ดี
  • การคิดเคส (Brainstorming) ก่อนจะสร้างประเด็นได้นั้น นักโต้วาทีทุกทีมต้องวางแผนคิดเคสก่อน เพื่อให้ได้ประเด็นครบถ้วน ประเด็นไม่ทับซ้อนกัน และไม่ขัดกันเอง บทความนี้จะให้วิธีการคิดเคสอย่างเป็นระบบ ที่พี่ๆ แวววากย์วาทีนิยมใช้