การเตรียมเคส - Case Setup

ภาพรวม: การเตรียมเคส - Case Setup Overview

ในบทนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ... ชนิดของญัตติ (Types of Motions) ญัตติแต่ละญัตติมีสิ่งที่เน้นต่างกัน บทความนี้จะอธิบายญัตติแต่ละชนิด และวิธีการเตรียมญัตติแต่ละแบบ คำจำกัดความ

การเตรียมเคส - Case Setup

ชนิดของญัตติ - Types of Motions

ญัตติในการโต้วาทีภาษาอังกฤษ หลักๆ มีสองชนิด คือ ญัตติที่เน้นหลักการ (Principle Motion) เป็นญัตติที่เน้นการให้เหตุผลโดยใช้หลักการ (principle) พิสูจน์ว่าควรหรือไม่ เป็นสิ

การเตรียมเคส - Case Setup

คำจำกัดความ - Definitions

คำจำกัดความ (Definition) ในการโต้วาทีคือความหมายของคำบางคำในญัตติสำหรับการโต้วาทีในแต่ละรอบ คำจำกัดความใช้ตีกรอบว่าในการโต้วาทีรอบนี้ต้องการโต้เรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้การโต้วาทีไม่สะเปะสะปะ ดังนั้นผู้ให้คำจำกัดความไม่จำเป็นต้องให้

การเตรียมเคส - Case Setup

การคิดเคส - Case Brainstorming

การคิดเคสคิดได้หลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่พี่ๆ แวววากย์วาทีจะมานำเสนอ มี 4 ขั้นตอน คือ คิดถึงปัญหาในญัตติ (Think about the problem) หาตัวการและอธิบายตัวการ (Find and characterize actors) หาการขัดกั

การเตรียมเคส - Case Setup

แนวทางสร้างเคสฝ่ายค้าน - Running an Opposition Case

ทิศทางเคสของฝ่ายค้านที่ผู้นำฝ่ายค้านจะวางนั้นสามารถมีได้สามทิศทาง คือ ปฏิเสธปัญหา (Deny the Problem) หากมีปัญหาจริงวิธีการแก้ไขปัญหาของฝ่ายรัฐบาลจะทำให้ปัญหาแย่ลง (Exacerbates the Problem) และ ฝ่ายค้านจะมี