ทิศทางเคสของฝ่ายค้านที่ผู้นำฝ่ายค้านจะวางนั้นสามารถมีได้สามทิศทาง คือ

  1. ปฏิเสธปัญหา (Deny the Problem)
  2. หากมีปัญหาจริงวิธีการแก้ไขปัญหาของฝ่ายรัฐบาลจะทำให้ปัญหาแย่ลง (Exacerbates the Problem) และ
  3. ฝ่ายค้านจะมีวิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างออกไป (Assuming but not conceding that there’s a problem) หรือ หารากของปัญหาที่ฝ่ายรัฐบาลได้นำเสนอมา และ เสนอวิธีการแก้ไขที่จะแก้ไขทั้งปัญหาของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล (Find and solve the root cause of the problem)

ซึ่งหากนำเสนอปัญหาอื่นๆที่ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้นำเสนอไปแล้ว ฝ่ายค้านก็ควรจะมีบริบทที่รองรับปัญหาที่ได้นำเสนอมาให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้น และ หากมีมาตรการก็ควรจะนำเสนอขั้นตอนให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามวิธีการแก้ปัญหาของฝ่ายค้านควรจะเป็นวิธีการที่ไม่สามารถทำได้ในฝ่ายรัฐบาล (Mutual Exclusitivity) หากฝ่ายค้านนำเสนอถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรัฐบาลก็อาจขึ้นมากล่าวว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็จะมีมาตรการนั้นรวมอยู่ด้วยได้