ในการโต้วาทีแบบรัฐสภาเอเชีย แต่ละรอบจะมีการกำหนดหัวข้อ (Theme) มาให้หนึ่งหัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อก็จะประกอบไปด้วย 3 ญัตติ ก่อนที่จะทราบหัวข้อ และ ญัตติ แต่และทีมจะรู้ว่าทีมตนนั้นได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านจากตารางจับคู่ (Match-ups) ที่จะปรากฎให้เห็น ฉะนั้นเมื่อหัวข้อและญัตติถูกปล่อยแล้ว ทุกทีมจะรู้ฝ่ายของตน

การ Veto คือการจัดลำดับญัตติตามความต้องการที่จะโต้ ญัตติที่ต้องการจะโต้มากที่สุดให้เลือกเป็นอันดับ 1 และที่ต้องการรองลงมาเป็นอันดับ 2 ส่วนญัตติที่เป็นอันดับ 3 จะถูกตัดออกทันทีและไม่นำมาโต้ในรอบนั้นๆ ในการจัดอันดับของญัตตินั้น ให้ทีมเขียนเลขอันดับที่ต้องการจะโต้ไว้ตามลำดับของญัตติที่ปรากฏ โดยไม่ย้ายลำดับของญัตติไปมา หลังจากจัดอันดับญัตติเสร็จแล้วให้นำการจัดลำดับของทีมเราไปเทียบกับการจัดอันดับของทีมคู่ต่อสู้ หากตัด (Veto) ญัตติเดียวกันออก แต่ทั้งสองทีมจัดลำดับสองญัตติที่เหลือต่างกันให้โยนเหรียญตัดสินว่าจะโต้ญัตติใด

รูปประกอบ กรณี 1
รูปประกอบ กรณี 2
รูปประกอบ กรณี 3
รูปประกอบ ห้ามสลับญัตติ