คลังหลักการ - Principles

เศรษฐศาสตร์ - Economics

วิชาเศรษฐศาสตร์อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ทำความเข้าใจวิธีการตัดสินใจในอดีตเพื่อทำนายการตัดสินใจในอนาคต การตัดสินใจไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการซื้อ-ขายเพียงเท่านั้นถึงแม้ว่าบ่อยครั้งจะเป็นอย่างนั้นก็ตาม การเข้าใจแนวทางการประเมินคุ

คลังหลักการ - Principles

สิทธิ - Rights

สิทธิเป็นหลักพื้นฐานที่นิยามว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง บุคคลอื่นสามารถทำอะไรเราได้บ้าง เราสามารถเรียกร้องอะไรจากรัฐได้บ้าง และรัฐสามารถทำอะไรเราได้บ้าง ที่มาของสิทธิในแต่ละบริบทสังคมแตกต่างกัน พิจารณา4ที่มาดังนี้: 1.

คลังหลักการ - Principles

จริยธรรม - Morals

จริยธรรมเป็นเครื่องตัดสินว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร เป็นหลักที่นิยามคำว่า “ดี” และ “ไม่ดี”  หลักจริยธรรมไม่มีความตายตัว แตกต่างตามสังคม บุคคล และสถานการณ์ ทฤษฎี

คลังหลักการ - Principles

ศาสนา - Religion

ในระดับปัจเจกบุคคล ศาสนามีหน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในระดับสังคม ศาสนาเป็นความเชื่อร่วม(common belief)ที่เสริมสร้างความเชื่อใจและสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ส่งเสริมความร่วมมือทำให้สังคมเดินหน้

คลังหลักการ - Principles

ทฤษฎีสิ่งแวดล้อม - Environmental Theory

สิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรสำคัญอย่างหนึ่งของทุกประเทศ สิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสามารถจำแนกเป็น 3 ประเภทหลักคือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบสุ

คลังหลักการ - Principles

บทนำ คลังหลักการ - Introduction to First Principles

หลายๆครั้งในการโต้วาที ผู้โต้วาทีเองมักพบปัญหาในการคิดหาเนื้อหา (Matter) ที่จะพูด หลักการพื้นฐานจึงเปรียบเสมือนกับแนวความคิดหรือตรรกะที่ผู้โต้วาทีสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการสร้างเคสของรูปแบบการโต้วาทีต่างๆ และ เห็นข้

คลังหลักการ - Principles

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา - Criminal Justice System

กระบวนการยุติธรรม (Criminal Justice System) คือ ทุกๆขั้นตอนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ การจับกุมผู้ต้องหา การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การขึ้นศาล ไปจนถึงการพิพากษา และ การลงโทษ โดยทั่วไปการโต้วาทีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุ